2015-TTK_Khóa Thiền Căn Bản 115-Ngày 18-4-2015 - Tong2012