2019/04/20_Lễ Cầu Siêu Thầy Thích Không Như tại TĐTK Nam Cali - Tong2012